Zakázková výroba

 

V případě zakázkové výroby, tzn. je-li zboží vyrobené na základě objednávky zákazníka či upravené individuálně na přání zákazníka (např. výrobek s rytinou), nelze zboží vrátit, tzn. nelze odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

U zakázkové výroby požadujeme platbu předem.

Číslo účtu: 2300570119/2010

 

Obchodní podmínky - článek 6 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Za doručené se považuje i odstoupení od smlouvy, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

V případě, že kupující využije možnost odstoupení od smlouvy, začne běžet dle § 1832, odst. 1 další 14-ti denní lhůta, během níž je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu.

Během této 14-ti denní lhůty musí prodávající vrátit peníze kupujícímu. Není však povinen vrátit peníze dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

Náklady na vrácení zboží prodávajícímu (poštovné) platí kupující.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží způsobené kupujícím je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

Kupující musí o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího doporučeným dopisem, zaslaným na adresu: BONAVELA s.r.o., P.O.BOX 31, 627 00  Brno.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které bylo vyrobeno či upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroba, gravírování).

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, tzn. dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.