Pravidla soutěže Namaluj berušku

 

I.

Obecná ustanovení

 1. Název soutěže: „Namaluj berušku“  (dále jen „soutěž“)
 2. Pořadatel a organizátor soutěže : BONAVELA, s.r.o., Cejl 490/21, 602 00  Brno, IČ 29371091, DIČ  CZ29371091 (dále jen „pořadatel“).
 3. Kontaktní údaje: Korespondenční adresa pro doručování soutěžních prací: BONAVELA s.r.o., P.O.BOX 31, 627 00  Brno, event. e-mail: soutez@detske-sperky.eu.
 4. Termín a místo soutěže: Soutěž probíhá od 15. 10. 2017 do 30. 11. 2017 na území České republiky.
 5. Informace o soutěži: Soutěž bude zveřejněna v časopise Puntík vydávaném společností Mladá fronta a.s. a na internetových stránkách pořadatele společnosti BONAVELA s.r.o., a to na oficiální stránce soutěže: www.zlataberuska.cz/soutez/namaluj-berusku, na níž budou zveřejněna pravidla soutěže.
 6. Zaměření soutěže: Výtvarná soutěž – dětské kresby na témaberuška a její kamarádi”.
 7. Podmínky soutěže: Do soutěže se může zapojit každá osoba mladší deseti let (dále „soutěžící“ nebo “účastník soutěže”), kterou do soutěže přihlásí zákonný zástupce. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení soutěžícího včetně jeho věku a bydliště, dále jméno a příjmení zákonného zástupce a kontakt na zákonného zástupce, tj. e-mail nebo telefonní číslo. Osobní údaje nebudou zveřejněny bez výslovného souhlasu zákonného zástupce v souladu s čl. IV, odst. 3 těchto pravidel. Přihlášením soutěžícího do soutěže vyslovuje zákonný zástupce souhlas s pravidly soutěže.
 8. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli nebo osoby podílející se na přípravě, organizaci nebo provozu celé soutěže, jakož i jejich rodinní příslušníci.

 

II.

Průběh soutěže

 1. Účastníkem soutěže se stane každý soutěžící, tzn. dítě do 10 let,  jehož vlastnoručně nakreslený obrázek bude do 30. 11.2017 doručen na adresu pořadatele včetně řádně vyplněné přihlášky v souladu s čl. I odst. 7 těchto pravidel.
 2. Soutěžní obrázek lze doručit v poštovní obálce prostřednictvím České pošty na korespondenční adresu pořadatele: BONAVELA s.r.o., P.O.BOX 31, 627 00  Brno. Pořadatel nezodpovídá za případné nedoručení či poškození zásilky se soutěžním obrázkem na straně dopravce.
 3. Soutěžní obrázek lze doručit také elektronicky zasláním na e-mailovou adresu: soutez@detske-sperky.eu.
 4. Soutěžním obrázkem se rozumí dětská kresba vel. A4 na téma “beruška a její kamarádi”.
 5. Počet obrázků zařazených do soutěže jedním soutěžícím jsou maximálně tři obrázky.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže obsahově nevhodné nebo poškozené obrázky, případně obrázky, které svým obsahem nesplňují podmínky soutěže. Tyto obrázky nebudou zařazeny do soutěže, tj. soutěžní komise je při rozhodování nebude brát v úvahu. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení vhodnosti zaslaných obrázků bez jakéhokoli dalšího zdůvodnění.
 7. Tři vítězné obrázky bude z doručených obrázků splňujících podmínky soutěže vybírat nezávislá soutěžní komise složená ze tří zástupců pořadatele. Výsledky soutěže budou veřejně vyhlášeny po ukončení soutěže nejpozději do 7.12.2017 na oficiálních stránkách soutěže: www.zlataberuska.cz/soutez/namaluj-berusku. Pořadatel je oprávněn uvést jméno, příjmení a bydliště soutěžícího pouze s výslovným souhlasem zákonného zástupce v souladu s čl. IV, odst. 3 těchto pravidel.

 

III.

Výhry

 1. Hlavní výhrou v soutěži je zlatý přívěsek se zirkony Cutie Jewellery. Druhou cenou je dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč, třetí cenou je dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč.
 2. Dárkové poukazy opravňují výherce, resp. zákonného zástupce soutěžícího, aby v e-shopu pořadatele BONAVELA s.r.o.,  tj. v internetovém obchodě Zlatá beruška na adrese www.zlataberuska.cz, odebral cenu v hodnotě dárkového poukazu.
 3. Dárkovým poukazem lze uhradit libovolný nákup v e-shopu Zlatá beruška včetně poplatků za dopravu. Platnost poukazu je půl roku, tzn. do 14.6.2018. Dárkový poukaz nelze rozdělit do více objednávek, hodnotu poukazu je potřeba vyčerpat najednou. Poukazem je možné zaplatit objednávku stejné, vyšší i nižší hodnoty než je hodnota poukazu - v případě objednávky s vyšší hodnotou je třeba zbývající hodnotu doplatit, u objednávky s nižší hodnotou se rozdílná hodnota nevrací. 
 4. Dárkové poukazy ani jiné výhry není možné vyměnit za finanční částku.
 5. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru u pořadatele reklamovat, nestanoví-li tato pravidla výslovně jinak. Pořadatel tedy nenese odpovědnost za vady výhry ve smyslu občanského zákoníku.
 6. Výherci budou o výhře informování do 7.12.2017 na základě kontaktních údajů stanovených čl. I odst.7 těchto pravidel.
 7. Hlavní výhru – zlatý přívěsek zašle pořadatel soutěže na vlastní náklady na adresu soutěžícího, resp. jeho zákonného zástupce, nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže, tzn. do 14.12.2017.
 8. Druhá a třetí cena, tzn. dárkové poukazy v hodnotě 1000 Kč a 500 Kč, bude výherci poskytnuta v papírové podobě nebo elektronicky. Papírový nebo elektronický poukaz odešle pořadatel výherci nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže (tzn. do 14.12.2017) na poštovní nebo e-mailovou adresu soutěžícího, resp. jeho zákonného zástupce, jenž může poukaz uplatnit nejpozději do 14.6.2018. V případě, že výherce výhru takto ve stanoveném termínu neuplatní, ztrácí na tuto výhru bez dalšího nárok  Bližší informace o použití dárkových poukazů obsahuje čl. III, odst. 3.

 

IV.

Autorská práva a užití osobních údajů

 1. Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, účastí v soutěži prohlašuje, že jeho soutěžní obrázek je původní, že je výlučným autorem tohoto obrázku a že žádné třetí osobě nenáleží autorská práva k obrázku.
 2. V případě, že soutěžní obrázky jsou dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zasláním obrázku do soutěže poskytuje soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, pořadateli bezplatně výhradní a neomezenou licenci k užití obrázku v souvislosti se soutěží i ke svým marketingovým účelům.
 3. Osobní údaje soutěžícího ani zákonného zástupce nebudou zveřejněny bez výslovného souhlasu zákonného zástupce. Osobní údaje budou využity výhradně pro realizaci soutěže. Bude-li pořadatel chtít zveřejnit bezplatně jméno, příjmení a bydliště účastníků soutěže (v podobě např. Jan Novák, Praha, 7 let) v médiích včetně internetu, v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovanými služami, kontaktuje zákonného zástupce a vyžádá si jeho výslovný souhlas. Nebude-li souhlas udělen, pořadatel soutěže žádné z osobních údajů účastníka soutěže ani jeho zákonného zástupce nezveřejní.  
 4. Účastí v soutěži uděluje zákonný zástupce i jménem soutěžícího souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů soutěžícího a zákonného zástupce pro realizaci této soutěže dle čl. IV, odst. 3 těchto pravidel, a dále k obchodním, reklamním a marketingovým účelům společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do písemného odvolání souhlasu na adrese společnosti.
 5. Účastník soutěže, resp. jeho zákonný zástupce, bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha.

 

V.

Dodatek

 1.  Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě, že výherce nebude reagovat do 14 dnů na oznámení o výhře, učiněné pořadatelem prostřednictvím e-mailu, případně nebude dostupný telefonicky, oslovit náhradního výherce.
 3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby uvedené v čl. I odst. 7 těchto pravidel. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jemu blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 4. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku k těmto pravidlům soutěže a zveřejněno na oficiální stránce soutěže: www.zlataberuska.cz/soutez/namaluj-berusku.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

 

     V Brně 12.10.2017

 

     Přihláška

     Informace o soutěži